Väsentlighetsanalys

Göthes genomförde under 2023 en dubbel väsentlighetsanalys för att fastställa vilka hållbarhetsfrågor bolaget ska fokusera på under kommande år. Processen genomfördes i fem steg. I de följande avsnitten redovisas de områden som rankats högt avseende antingen finansiell påverkan, påverkan i värdekedjan eller båda. Områdena beskrivs under rubrikerna Medarbetare, Klimat och resurser och ETIK och styrning.

Analysen genomfördes i fem steg.

STEG 1: Hållbarhetssammanhang, risker och påverkan i värdekedja
Vi samlade en förstärkt ledningsgrupp för att diskutera vilka trender i omvärlden, kommande lagstiftning, ekonomiskt och politiskt klimat, tekniska möjligheter och identifierade kundbehov. Risker identifierades och prioriterades, liksom påverkan i värdekedjan.

STEG 2: Strukturerad intressentdialog
Utifrån insikterna i steg 1 identifierades vilka intressenter som skulle tillfrågas och vilka frågor bolaget behöver svar på för att kunna genomföra väsentlighetsanalysen. Intressentdialogen innefattade djupintervjuer med representanter från våra viktigaste kunder, leverantörer, branschorganisationer och ägare. Medarbetarna svarade på en enkät där vi fick 74% svarsfrekvens. Planetens perspektiv representerades av forskning från bland annat IPCC och Stockholm Resilience Center.

STEG 3: Finansiell påverkan och färdigställande av väsentlighetsanalysen
Med utgångspunkt i en djupgående analys av steg ett och två fick en förstärkt ledningsgrupp diskutera finansiell påverkan på kort, medel och lång sikt, samt prioritera bolagets väsentliga frågor utifrån påverkan i värdekedjan och finansiell påverkan. Argumenten för prioriteringen dokumenterades och framgår av informationen av respektive område.

STEG 4: Förankring i organisationen
Företagets anställda delades upp i tre grupper som fick lära sig mer om hållbarhet generellt och arbetet med väsentlighetsanalysen specifikt. Frågor samlades in på ett strukturerat sätt för att kunna svara på i efterhand, samt att få med medarbetarnas synpunkter och förslag i arbetet framåt.

STEG 5: Hantering av väsentliga frågor
För varje väsentlig fråga togs sedan mål och nyckeltal fram. Ansvarig person för varje område definierades, liksom handlingsplan för kommande år och uppföljningsrutiner.I Hållbarhetsredovisningen redovisas de områden som rankats högt avseende antingen finansiell påverkan, påverkan i värdekedjan
eller båda. Områdena beskrivs under rubrikerna Medarbetare, Klimat och resurser ochHälsa och säkerhet
Att ingen skadas i sitt arbetet är ett självklart mål . Varje medarbetare ska känna sig säker på sin arbetsplats.

Delaktighet
Delaktighet är ett central budskap i vår hållbarhetsstrategi och en tydlig framgångsfaktor för hela vår koncern.

Utbildning och utveckling
Kontinuerlig kompetensutveckling är en avgörande faktor för att kunna möta våra kunders behov.

Hållbara beslut i vardagen
För att lyckas med vårt hållbarhetsarbete måste alla medarbetare hjälpas åt i vardagen.

Mångfald och inkludering
Mångfald och inkludering är centrala begrepp och både ledning och våra anställda ska verka för jämlikhet, etnisk mångfald och alla människors lika värde.
Klimatpåverkan
Att minimera utsläppen av växthusgaser har hög prioritet inom hela vår verksamhet.

Energieffektiviseringar
Delaktighet är ett central budskap i vår hållbarhetsstrategi och en tydlig framgångsfaktor för hela vår koncern.

Förpackningar
Hanteringen av förpackningar är en viktig variabel i vår strävan att bli mer cirkulära.

Avfallshantering

Mängden avfall inom verksamheten är förhållandevis liten och frågan ges därför låg prioritet sett till både finansiell påverkan och påverkan i värdekedjan.
Aktiviteter inom området redovisas under rubriken Hållbara beslut i vardagen.
Leverantörskontroll
En översyn av leverantörsled behöver göras för att säkerställa efterlevnad av kommande direktiv.

Lagefterlevnad

Delaktighet är ett central budskap i vår hållbarhetsstrategi och en tydlig framgångsfaktor för hela vår koncern.

Mutor och korruption

Genom efterlevnad av vår uppförandekod kan vi undvika mutor och korruption.

Digitalisering

Genom att använda digitala teknologier kan vi effektivisera våra processer men också förbättra kundnöjdhet och medarbetarnas arbetssituation.

IT-säkerhet

Genom hög IT-säkerhet ska vi motverka cyberattacker och kostsamma stillestånd.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips, guider och
senaste nytt direkt till din inkorg.

Genom att skicka din e-postadress till oss och prenumerera på vårt nyhetsbrev så accepterar du innehållet i vår integritetspolicy. Du kan hitta tidigare nyhetsbrev här

© Göthes Industribeslag AB 2024