Vad är hållbarhet för Göthes?

För oss på Göthes innebär hållbarhet att förena stabilitet och långsiktig utveckling med ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvar. Vår hållbarhetsrapport är vårt sätt att redovisa hur vi inom företaget arbetar för att nå dessa mål. Rapporten bygger på dialog med interna och externa intressenter och på den väsentlighetsanalys som genomförts under året.

Vad är hållbarhet?
Hållbarhetsbegreppet har sin bakgrund i Agenda 2030, FN:s globala handlingsplan, som syftar till att över tid utrota hunger och fattigdom, uppnå jämställdhet mellan könen och skydda vår planet från miljöförstöring.
I ett företagarperspektiv handlar hållbarhet om att driva företaget på ett sätt som förenar ekonomisk stabilitet och lönsamhet med miljöhänsyn och socialt engagemang.
Hållbarhetsrapporten är ett sätt att klargöra ambitionerna kring hållbarhet samt hur företaget arbetar för att nå uppsatta hållbarhetsmål.

Hållbarhet för Göthes
För oss på Göthes innebär hållbarhetsarbetet att på ett långsiktigt och jordnära sätt säkerställa att vi agerar rätt i frågor kring klimat, etik och våra medarbetares välbefinnande. Genom djupgående dialog med medarbetare, affärspartners och andra aktörer i vår omgivning har vi fått insikt i vilka faktorer vi har att ta hänsyn till.
Med intressentanalysen som grund har vi i en
dubbel väsentlighetsanalys slagit fast vilka hållbarhetsfrågor vi ska fokusera på under kommande år. Att väsentlighetsanalysen är dubbel betyder att den inkluderar både det som påverkar och påverkas av vår omvärld.
I väsentlighetsanalyser har vi identifierat tre huvudområden som våra målsättningar och planer utgår från. Områdena tituleras Medarbetare, Klimat och resurser och Etik och styrning.Medarbetare hanterar i första hand frågor kring vår personal medan Klimat och miljö omfattar frågeställningar kopplade till klimatpåverkan och energiförbrukning. Etik och styrning behandlar frågor kring t.ex. lagefterlevnad, affärsetik och hur vi motverkar korruption.

Vill du fördjupa dig i hur vi på Göthes arbetar med hållbarhet, ladda ner Hållbarhetsrapporten här.

Har du frågor kring hållbarhetsarbetet, kontakta vår VD Henrik Östlund.
Henrik Östlund

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips, guider och
senaste nytt direkt till din inkorg.

Genom att skicka din e-postadress till oss och prenumerera på vårt nyhetsbrev så accepterar du innehållet i vår integritetspolicy. Du kan hitta tidigare nyhetsbrev här

© Göthes Industribeslag AB 2024