Pris och kundvärde - två isberg, 10 % ovan ytan och 90 % osynligt under ytan!


På Göthes är målsättningen att erbjuda den lägsta totalkostnaden tillika högsta möjliga kundvärde. Något som kort och koncist faller väl ut med det klassiska citatet från Warren Buffet. "Priset är vad du betalar, värde är vad får."

I takt med ökad globalisering blir vår omvärld samtidigt mindre och större. Idag möter vi en allt mer tilltagande konkurrens från lågkostnadsländer i bl. a Östeuropa och Baltikum. Detta medför stora utmaningar som kräver insikt och förändringsbenägenhet med fokus på integration av värdekedjan. Det handlar om kundnytta, mervärde och effektivitet där vi måste sätta oss in i våra intressenters verksamheter och hjälpas åt i skapandet av förutsättningar för ökad konkurrenskraft. En bas för att möjliggöra detta stavas innovativa, funktionella och kvalitativa lås- & beslagssystem samt effektiva och intelligenta it- och logistiklösningar, baserade på kunskap, flexibilitet, kvalitet, engagemang, design, service, tillgänglighet, relation och helhet!

10% av ovan nämnd bas är synlig och utgör den klassiska toppen på ett isberg. Visuellt motsvarar detta priset på fakturan. De 90% som finns under "ytan" är det som behövs för att slutligen ge en helhet. Omskrivet en funktion och tjänst som motsvarar de krav och behov som inköpsbeslutet kräver, dvs vår tekniska rådgivning, kvalité på produkt, logistik, service, tillgänglighet, funktionsansvar mm. Detta innebär att under ytan väger affärsidén tungt med fokus på inre processer och rutiner för att koordinera rätt lås- & beslagsfunktion i rätt tid och till rätt plats.


 

Men hur påverkar detta mig frågar sig nog många. På Göthes Industribeslag ser vi lägsta totalkostnad och högsta möjliga kundvärde som två starkt bidragande faktorer till ökad konkurrenskraft, om väl integrerade i kedjan. En av de viktigaste beståndsdelarna i totalkostnadsbegreppet är inköp, vilket också har direkt påverkan på verksamhetens lönsamhet.

Till skillnad från den traditionella prismodellen med fokus på enbart lägsta pris (toppen på isberget) räknar totalkostnadsbegreppet in indirekta mervärden vilka skall värderas och adderas till det verkliga slutpriset dvs PPK (På Platsen Kostnad!)

(Total=100% isberg, dvs 10 % ovan ytan + 90 % under ytan)

Med andra ord bör inköpsbeslutet värderas efter totalkostnaden och inte enbart lägsta inköpspris. Paradoxen är att lägsta totalkostnad ibland kan innebära ett högre inköpspris. Följaktligen adderas nödvändiga variabler i inköpsrocessen tillika "osynliga indirekta mervärden" under ytan. I nästa steg beaktas "livscykelkostnaden" dvs produktens kostnad under hela sin tekniska livslängd och kalkylen blir direkt än mer kvalitets orienterad. Ett högre inköpspris ger ofta lägsta totalkostnad och livscykelkostnad med hänsyn tagen till teknisk kvalité och prestanda, ekonomisk Livslängd vilket innebär färre fel, krångel, tid tagen från kärnverksamheten osv.

Totalkostnad är det som produkten sammantaget kostar på plats, vilket är något helt annat än bara inköpspriset vilket i mångt och mycket liknas vid den "klassiska toppen på isberget..". På Göthes Industribeslag är vår målsättning och ambition, att erbjuda marknadens lägsta totalkostnad inkluderat de mervärden vår affärsmodell erbjuder. Detta skall möjliggöra ett konkurrenskraftigt alternativ för våra affärspartners att möta erbjudande från "lågkostnadsländer" via "På Platsen Kostnad" där "Livscykelkostnaden" (produktens prestanda) för hela dess tekniska livslängd är inräknat.

Tillsammans kan vi erbjuda våra slutkunder den lägsta totalkostnaden genom att hantera vår närhet, funktion och kompetens, allt från produktion till efterservice, där vi sett över tiden har en konkurrensfördel mot konkurrerade företag utanför Sverige.

Tillsammans erbjuder vi en FUNKTION och inte bara en PRODUKT till LÄGSTA TOTALKOSTNAD och LIVSCYKELKOSTNAD, dvs det som produkten och funktionen kommer att kosta under hela sin tekniska livslängd!

Sammanfattningsvis:

  • Vårt lager av lås & beslag, är ert lager!
  • Vår kunskap och kompetens av lås & beslag, är er kompetens och kunskap!
  • Våra medarbetare är era medarbetare!

DVS VÄLKOMMEN TILL GÖTHES INDUSTRIBESLAG AB

Göthes AB
Roxnäsvägen 14
Box 1928
791 19 Falun

Falun 010-48 34 000

Falun 010-48 34 020